Logga in personal

VERKSAMHET

LÄS OM DE OLIKA VERKSAMHETERNA

FÖRSKOLEKLASS – ÅK 9

InterMiliaskolan är en fristående grundskola belägen i den underbara sommarstaden Motala där den existerat i sin nuvarande form sedan 2006. Vi är en skola som inspireras av Reggio Emiliapedagogiken. Både skolans ledning samt de flesta i personalen har lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet.

FÖRSKOLAN LILLA EMILIA

Hos oss på Lilla Emilia väljer vi att se det kompetenta barnet och har förväntningar på att barnen själva har tankar, idéer och kan hitta lösningar i sitt arbete och sin lek. Vi utgår från de erfarenheter barnet har och vi väljer att utmana istället för att undervisa och koncentrerar oss på möjligheter istället för på begränsningar.

FRITIDS

Arbetet att främja barnens sociala utveckling med hänsyn till läroplanens tankegång om alla människors lika värde, individens frihet, solidaritet, jämställdhet mellan könen och människolivets okränkbarhet.

Vi är en skola belägen i natursköna Motala och erbjuder förskoleverksamhet samt grundskolans alla skolår. Verksamheten håller en internationell profil som inspirerats av Reggio Emilia-pedagogiken.

 • Det innebär att vi uppskattar olikheter och vill ge våra elever möjlighet till utveckling och kunskapsinhämtning på individnivå. Samtidigt är vår filosofi flexibel och anpassas i takt med samhällets utveckling.
 • Vi strävar därför alltid efter att förse eleverna med de kunskaper och kvaliteter som gör dem attraktiva på framtidens arbetsmarknad samt att använda modern teknik som kommer att vara en del av deras framtid.
 • Vår Pedagogista, som utbildats vid Reggio Emilia institutet, handleder pedagogerna och är ständigt närvarande i det dagliga arbetet med alla barn. I vår syn på lärande ingår en ständig interaktion mellan elever, föräldrar och personal.
 • Då vi är en fristående skola har vi inte kommunen som huvudman utan drivs av en stiftelse. Verksamhetens innehåll och mål följer de nationella styrdokumenten samt de lokalt uppsatta kursplanerna.

Välkommen att utforska världen med oss!

Hos oss på Lilla Emilia väljer vi att se det kompetenta barnet och har förväntningar på att barnen själva har tankar, idéer och kan hitta lösningar i sitt arbete och sin lek. Vi utgår från de erfarenheter barnet har och vi väljer att utmana istället för att undervisa och koncentrerar oss på möjligheter istället för på begränsningar.

Ni föräldrar är alltid viktiga för en god verksamhet. Vi strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete samt att vi vill att alla föräldrar ska känna att de har möjlighet att påverka och vara delaktiga i vår fantastiska verksamhet.

 

Arbetssätt

Vi har valt att låta oss inspireras av den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Det innebär att vi tror på människans möjligheter och har en djup respekt för barnet, samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en inneboende drivkraft att utforska världen. Vi uppmanar och vägleder till idérikedom och problemlösning. I vårt dagliga arbete finns plats för både lek och arbete.

 

Uppdraget

Verksamheten på Lilla Emilia styrs av förskolans läroplan (LpFö-98)

Vårt uppdrag är att:

 • Ge barnen en trygg miljö som är både rolig och lärande.
 • Arbeta för att barnen utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov
 • Lägga grunden för ett livslångt lärande med hjälp av olika uttrycksformer
 • Låta barnen söka och erövra kunskap samt lära genom att iaktta, samtala och reflektera
 • Skapa en gemenskap i gruppen och träna barnen i socialt samspel
 • Arbeta för att barnen utvecklas till hänsynsfulla individer som kan känna medkänsla, respekt och tolerans gentemot sin omvärld

 

Värdegrund

 • Alla barn och föräldrar skall känna sig trygga hos oss.
 • Hos oss blir alla barn sedda och vi ger dem glädje, trygghet, lugn och ro.
 • Vi pedagoger är närvarande i barnets vardag och delaktiga i deras lek.
 • Vi har en positiv barnsyn och uppmuntrar barnet att vara delaktiga i sin utveckling och i sitt lärande.
 • Samvaron med kamrater på förskolan skall speglas av glädje, empati och hjälpsamhet.
 • Att lära genom lek är viktigt hos oss och framför allt att ha roligt tillsammans.
 • Vårt positiva förhållningssätt, våra gemensamma mål och värderingar gör oss till goda förebilder för barnen.

 

Ansvar

Till vår hjälp och för att luta oss tillbaka mot har vi vår professionalism som lärare, förskolans förväntansdokument samt de ordningsregler som alla elever, vårdnadshavare och personal har kommit överens om.

 

Bra att veta

 • Förskolan håller öppet mellan klockan 6.00 – 18.00. Under morgonen och sen eftermiddag samarbetar vi med InterMiliaskolans fritids.
 • Frukost serveras klockan 8.00
 • Lunch serveras klockan 11.30
 • Mellanmål serveras klockan 14.00

 

Ansök till Lilla Emilia

För att ansöka om plats på Lilla Emilia gäller samma regler som i kommunen. Använd kommunens ansökningssida. Kommunen debiterar gällande barnomsorgstaxa.

Värdegrunden

InterMilias fritidshem bygger på den grundläggande demokratiska värdegrunden.

Arbetet att främja barnens sociala utveckling med hänsyn till läroplanens tankegång om alla människors lika värde, individens frihet, solidaritet, jämställdhet mellan könen och människolivets okränkbarhet.

Allt arbete baseras på läroplanen för Fritidshemmen.

 

Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem

Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. I en väl fungerande grupp har barnen glädje av varandra. Det är också i gruppen som sociala normer och värden utvecklas. Gruppen utgör därför ett forum där ett demokratiskt tänkande, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor kan omsättas i konkret handling. Tillsammans med andra lär sig barnen hantera konflikter och intressemotsättningar och att lösa dem på ett positivt sätt.

 

Aktiviteter

Fri lek

Utvecklar barnens förmåga att samspela med andra barn, att lära sig att lösa problem och utveckla sin kreativitet. Samtidigt utvecklas barnens känslomässiga och motoriska förmåga.

 

Bild och form

Här tränas barnens abstrakta tänkande, finmotorik och 
problemlösning samtidigt som fantasins utveckling främjas.

 

Bakning

Hjälper barnen att lära sig olika mått, läsa och följa instruktioner och samarbeta med varandra och ger även en hemtrevlig känsla i fritidsmiljön.

 

Sällskapspel, dataspel och Tv-spel

Dessa aktiviteter utvecklar barnens förmåga att läsa och följa instruktioner, att vänta på sin tur, att lyssna på varandra samt problemlösning.

 

Utelekar och skogsutflykter

Ger barnen möjlighet att vistas ute i naturen och den friska luften. Samarbete tränas genom de olika lekarna och genom att vistas i skogen får barnen kunskap om naturen och det som växer där.

 

Traditioner och andra fester

Vi på fritids firar tillsammans med barnen halloween, nyår, påsk, midsommar och InterMilias traditionella Piratfest.

 

Bra att veta

Vår fritidsverksamhet är indelade i två grupper.

Grupp  1 är F-1 och grupp 2 är 2-5.

Vår verksamhet har öppet från 6.00 – 18.00.

Frukosten serveras 7.30 på skoldagar men på loven
serveras den 8.30.

Mellisen serveras kl. 14.00 för Grupp F-1
och Grupp 2 kl. 14.20.

 

Våra gemensamma trivselregler

•    Vi är alltid trevliga mot varandra

•    Vi säger alltid hej när man kommer till fritids

•    Vi sparar springet tills vi är ute

•    Inga fula eller kränkande ord får användas på fritids

•    Alla städar efter sig både inne och ute

•    ”Slutaregeln” gäller, om någon säger sluta så slutar man upp med det man håller på med.

•    Inga leksaker eller mobiltelefoner får tas med till fritids

•    Alltid tala om när man går hem

•    Vi är vänliga och hjälpsamma mot varandra

•    Vi använder ett vårdat språk

•    Vi håller ordning omkring oss och slänger skräp i papperskorgen

•    Vi går ut en stund varje dag

 

Anmälning till Fritids

Behöver du en fritidsplats så anmäler du detta till kommunen via deras anmälningsblankett. Kommunen debiterar gällande barnomsorgstaxa.

Fria InterMilia skolans verksamhet inspireras av Reggio Emiliapedagogiken och har en internationell inriktning. Dessutom ges eleverna möjlighet att fördjupa sig i både hälsa och all de underbara estetiska ämnena. Både skolans ledning samt de flesta i personalen har lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet.

 

InterMiliaskolan är en fristående grundskola belägen i den underbara sommarstaden Motala där den existerat i sin nuvarande form sedan 2006.

Vi är en skola som inspireras av Reggio Emiliapedagogiken. Både skolans ledning samt de flesta i personalen har lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet.

 

Namnet InterMilia står för:

Inter = Den internationella profil som skolan har.

Milia = Syftar till att lyfta fram Reggio Emiliapedagogiken.

Läs på om Reggio Emilia här.

 

Språklig profil

Skolan har även en språklig profil. Detta innebär att skolans elever tidigt ges möjlighet att bekanta sig med engelska för att senare välja till både ett och två moderna språk.

I nuläget finns det möjlighet att läsa franska, tyska, spanska och engelska.

 

Mat och skjuts

Självklart serveras det kostnadsfri skollunch. De barn som går på Frita får givetvis även frukost och mellanmål.

Möjlighet till gratis skolskjuts finns att tillgå, efter behov. De äldre barnen som bor långt ifrån skolan får busskort.

Vi följer kommunens regler (tomtgräns till tomtgräns), när det gäller mätning av avstånd mellan skolan och hemmet.

Att skolan har egna skolbussar medför dessutom ypperliga möjligheter till att göra intressanta studiebesök och utflykter.

 

 

En skola i framkant

Skolan har ett välutbyggt datornätverk och en tydlig vision om att ständigt ligga steget före.

Uppnådda delmål i denna vision är att vi under lång tid jobbat med hälsa och estetik.

Vår främsta fördel i denna strävan är dock att skolans personal har lång erfarenhet av att ge skriftliga omdömen i alla skolår.

 

Vårt uppdrag

 

Individen

InterMiliaskolan har samhällets uppdrag att skapa förutsättningar för en god kunskapsmässig och social utveckling.

Skolan skall ge eleven möjlighet att se omgivningen i relation till sig själv och att förstå sig själv i relation till omgivningen, det vill säga hur individen formar sin värld och formas av världen.

De kunskaper vi ger våra elever skall ge dem en grundläggande förmåga att kunna ta ansvar och agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle.

I uppdraget ingår att stimulera till reflektion över mänskligt tänkande och handlande samt stärka den egna identiteten.

 

Språket

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet.

Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling.

 

Internationell profil

Skolans ändamål är att bedriva skolverksamhet med internationell profil med betoning på i första hand de europeiska språken och europeisk kultur. Kultur och språk är oskiljbart förenade med varandra.

Eleverna skall uppnå förståelse för att vårt samhälle är baserat på etnisk och kulturell mångfald. I vår verksamhet fostras barnet i Reggio Emilia andan och får genom sin skolgång upptäcka världen.

 

Värdegrund

Vår värdegrund vilar på våra honnörsord:

•  Trygghet

•  Kommunikation

•  Samspel

•  Individualisering

•  Ansvar

Till vår hjälp och för att luta oss tillbaka mot har vi vår professionalism som lärare, förskolans förväntansdokument samt de ordningsregler som alla elever, vårdnadshavare och personal har kommit överens om.

 

Arbetssätt

Med olika arbetssätt får eleverna upptäcka både världen både i teori och i praktik. Varje fredag arbetar vi med tema från förskolan ända upp till årskurs 9.

Vi har valt att låta Reggio Emilia pedagogiken inspirerar oss i vårt arbete, vilket kortfattat går ut på att:

•  Alla barn kan lära

•  Alla barn kan på sitt unika sätt

•  Genom handledning och situationer låta barnet upptäcka

•  Barnens utveckling dokumenteras på olika sätt

•  Man reflekterar kring barnens lärande

 

Bedömning

 

Skriftligt omdöme skolår 1-5

Två gånger varje läsår delar vi ut skriftliga omdömen till elever i skolår 1-5. Där finns omdöme i ordning och uppförande samt de olika ämnena.

 

Betyg skolår 6-9

Betyg delas ut vid varje terminsslut i enlighet med skolverkets riktlinjer för betygssättning. Även för skolår 6-9 delas omdöme ut i ordning och uppförande.

 

Regler

Ordningsregler

Dataregler

 
 

Logga in

Tappat bort ditt lösenord?